NATJEČAJI

  ZATVOREN od 18.10.2018. do 19.11.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Objavljen Natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju  olakšanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. 

Za potporu u okviru tipa operacije 9.1.1 prihvatljive su proizvođačke organizacije koje su priznate od 01. siječnja 2014. godine i kojima je odobren poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede, Povjerenstva za odobravanje poslovnih planova proizvođačkih organizacija unutar mjere 9 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020 (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za odobravanje poslovnih planova).  

Proizvođačka organizacija kojoj je dodijeljena potpora iz državnog proračuna u skladu s člankom 10. stavkom 2. Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (»Narodne novine«, br. 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15, 88/16 i 49/17) ne može koristiti potporu na temelju ovoga Natječaja. Predložak sadržaja poslovnog plana bit će objavljen na mrežnim stranicama Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr). Prihvatljive su proizvođačke organizacije koje po svojim uvjetima pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP) u skladu s člankom 3. stavak 1. točka 4. Pravilnika. Potpora za provedbu tipa operacije 9.1.1 u vidu bespovratnih financijskih sredstava dodijelit će se za provođenje prihvatljivih aktivnosti iz odobrenog poslovnog plana koji mora sadržavati najmanje jedan od sljedećih ciljeva: 1. način prilagodbe proizvodnje i proizvoda zahtjevima tržišta 2. način zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište uključujući pripremu za prodaju, centralizaciju prodaje i ponude kupcima na veliko 3. određivanje zajedničkih pravila o proizvodnji, posebno u pogledu ubiranja plodova i dostupnosti  4. razvoj poslovnih i marketinških vještina te olakšavanje inovativnih procesa. Javna potpora za provedbu mjere 9 može se dodijeliti istom korisniku samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020. u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005.  Prva poslovna godina poslovnog plana započinje datumom odobrenja poslovnog plana. Zadnja poslovna godina poslovnog plana završava danom koji predstavlja vremenski rok od 5 godina od priznavanja proizvođačke organizacije odnosno najkasnije do 31. kolovoza 2023. Minimalno trajanje članstva u proizvođačkoj organizaciji definirano je člankom 153. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i propisima kojima je uređeno priznavanje proizvođačkih organizacija. Vrijednost utržene proizvodnje proizvođačke organizacije izračunava se na temelju vrijednosti proizvodnje koju su proizvođači koji su članovi proizvođačke organizacije minimalno 12 mjeseci utržili preko proizvođačke organizacije, uz poštivanje pravila za članove proizvođačke organizacije u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda. Članovi proizvođačke organizacije međusobno mogu trgovati/tržiti, ali to ne ulazi u izračun vrijednost utržene proizvodnje proizvođačke organizacije, niti u izračun vrijednost utržene proizvodnje članova proizvođačke organizacije u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda. Članovi proizvođačke organizacije mogu biti članovi samo jedne proizvođačke organizacije za pojedini proizvod na gospodarstvu osim kada članovi imaju dvije različite proizvodne jedinice smještene na različitim zemljopisnim područjima. 

Proizvođačke organizacije mogu tržiti proizvodima za koje nisu priznati, ali im to ne ulazi u izračun vrijednost utržene proizvodnje. Prilikom izračunavanja vrijednosti utržene proizvodnje uzimaju se u obzir dokumenti iz kojih je razvidna vrijednost proizvoda bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U slučaju proglašenja elementarne nepogode i šteta većih od 30 % koje se odnose na cjelokupnu proizvodnju priznatih proizvoda članova proizvođača proizvođačke organizacije u nekoj/im od godina koje ulaze u izračun, u obzir se umjesto vrijednosti za godinu/e u kojoj/ima je nastupila elementarna nepogoda i šteta veća od 30 % uzima godišnja utržena proizvodnja/obujam proizvodnje u godini/nama koja/e prethodi godini/nama u kojoj/ima je nastupila elementarna nepogoda. Svaki član proizvođač u slučaju proglašenja elementarne nepogode na temelju obrasca proračuna štete koji su ispunjeni od povjerenstva za procjenu šteta prema propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda dokazuje štetu veću od 30 % proizvodnje priznatih proizvoda. Podaci o šteti svakog člana proizvođača moraju biti dostavljeni od općine/grada prema županiji, odnosno županije prema Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (Ministarstvo financija) i Ministarstvu poljoprivrede te su uneseni u Registar šteta od elementarnih nepogoda. Šteta veća od 30 % odnosi se na cjelokupnu proizvodnju članova proizvođača priznatih proizvoda, tj. uključuje i proizvodnju priznatih proizvoda izvan područja proglašenja elementarne nepogode. 


PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI 
Prihvatljive aktivnosti su: 1. poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije 2. sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvoda članova proizvođačke organizacije 3. komercijalno i računovodstveno upravljanje 4. centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja i/ili 5. druge aktivnosti kao što su razvoj poslovnih i marketinških vještina te organiziranje i olakšavanje inovativnih procesa. 
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI  
Prihvatljivi troškovi Za provedbu prihvatljivih aktivnosti predviđenih odobrenim poslovnim planom proizvođačke organizacije prihvatljivi su: 1) administrativni troškovi 2) troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora 3) troškovi (koncentriranja proizvoda) zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište 4) troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko 5) kupnja informatičke opreme i tehnologije 6) trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili 7) troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije. 

 

VIŠE INFORMACIJA NA:   www.apprrr.hr

 

  Filteri

  Poništi filtere

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


Info centar za poduzetnike


  ana.bulicic@rera.hr

  +385 21 599 981

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!