FishNoWaste - Smanjenje i upravljanje otpadom u ribarskim lukama Jadranskog mora s ciljem promicanja održivog ribarstva

Vodeći partner / Nositelj projekta:   University of Padova

Partneri u projektu:
Cooperative M.A.R.E.S. c.ar.l.
Company  for Public Services in Chioggia S.p.A.
Workers of the Sea Cooperative
Institute of ocenography and fisheries
PUBLIC INSTITUTION RERA S.D. FOR COORDINATION AND DEVELOPMENT OF SPLIT DALMATIA COUNTY
Association for Nature, Environment and Sustainable Development Sunce
Port Authority Split

 

FishNoWaste - Waste reduction and management in fishing ports of the Adriatic Sea to promote sustainable fisheries

CILJ PROJEKTA

FishNoWaste projekt ima za cilj poboljšanje protokola za smanjenje otpada, prikupljanje i upravljanje, uključujući ponovnu uporabu i recikliranje otpada (s posebnim osvrtom na plastiku), u ribarskim lukama sjevernog Jadrana kroz razvoj i provedbu dobrih praksi i inovativnih tehnika i materijala, uz uključivanje ključnih dionika povezanih s ribarstvom, uključujući same ribare.


 

Otpad iz mora svjetski je problem koji prijeti obalnim i morskim ekosustavima diljem svijeta. Tom problemu izravno i neizravno uvelike pridonose ribolovne aktivnosti i upravo se u toj djelatnosti treba raditi na pronalasku rješenja. To je moguće promjenom uobičajenih aktivnosti ribara te posebnim inicijativama.

Jadransko more, zbog svoje djelomično zatvorene prirode, socioekonomske važnosti koje ribarstvo ima, kao i brojnih ribarskih luka duž obale, posebno je osjetljivo na onečišćenje otpadom ribarskim aktivnostima. Ribarske luke predstavljaju mjesta na kojima se odlažu značajne količine raznih vrsta otpada.

Cilj projekta FishNoWaste razviti je sinergijsku strategiju za cjelovito prikupljanje takvog otpada koji se stvara u koćarskom ribolovu i odlaže u ribarskim lukama. Prikupljanjem podataka o vrstama, sastavu i količinama otpada koji se odlažu u ribarskim lukama (s posebnim naglaskom na plastiku), namjera je unaprijediti protokole za njegovo gospodarenje. To uključuje ponovnu upotrebu i recikliranje razvojem i primjenom dobrih praksi i inovativnih tehnika i materijala te uključivanjem ključnih dionika povezanih s ribarstvom, uključujući same ribare.

Opći je cilj projekta doprinijeti stvaranju zelenog i otpornijeg okruženja jadranskog ekosustava kojeg dijele Hrvatska i Italija, odnosno poboljšati zaštitu i očuvanje prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture (uključujući onu u urbanim područjima) te smanjiti sve oblike zagađenja. Specifični su ciljevi:

 • prikupljanje podataka o dosadašnjim praksama i problemima u gospodarenju otpadom u ribarskim lukama, ali i količini i vrsti otpada iz mora te definiranje mogućih zajedničkih strategija za smanjenje tog otpada;
 • osmišljavanje, testiranje i razvoj zajedničkih modela gospodarenja otpadom za primjenu u ribarskim lukama u Hrvatskoj i Italiji kako bi se otpad (posebice plastika) povezan s ribolovnim aktivnostima ponovno upotrijebio, reciklirao i smanjio;
 • podizanje svijesti dionika (ribarima, ribolovnim organizacijama, ribarnicama, lukama, lokalnim i nacionalnim vlastima i široj javnosti) o pitanjima smanjenja, ponovne uporabe i recikliranja otpada u ribarskim lukama;
 • razvijanje zajedničke politike i preporuka za upravljanje otpadom u ribarskim lukama koje se temelje na ideji kružnog gospodarstva.


Projektne aktivnosti:

 • utvrđivanje trenutnog stanja i problema u gospodarenju otpadom u hrvatskim i talijanskim ribarskim lukama te njihova potencijalna rješenja;
 • osmišljavanje, testiranje i razvoj modela zajedničkog gospodarenja morskim otpadom te pilot-implementacija u dvjema hrvatskim i dvjema talijanskim lukama;
 • edukacija i podizanje svijesti o gospodarenju otpadom, njegovu smanjenju, ponovnoj uporabi i recikliranju;
 • razvoj zajedničke politike i preporuka za upravljanje i gospodarenje otpadom iz mora.
 • Očekivani rezultati projekta:
 • osmišljavanje, predlaganje i testiranje novih rješenja za gospodarenje otpadom povezanim s ribolovom te usavršavanje onih koji su već na snazi;
 • osmišljavanje, testiranje i predlaganje zajedničkih međuregionalnih strategija i akcijskih planova za smanjenje otpada iz mora povezanog s ribolovom u sjevernom i središnjem dijelu Jadranskog mora te njihovo usavršavanje na temelju rezultata primjene tih rješenja;
 • osmišljavanje i provođenje zajedničkog programa edukacije u četirima ribarskim lukama u sklopu kojeg će se ribari informirati o pitanjima i praksama povezanima sa zaštitom okoliša u ribolovu;
 • provođenje zajedničkog programa edukacije u hrvatskim i talijanskim srednjim školama i na fakultetima.
PROGRAM:

Program prekogranične suradnje Italija- Hrvatska 2021. – 2027.

SEKTOR:

  ZAŠTITA OKOLIŠA

UKUPNI PRORAČUN:

  2.407.914,74 EUR

WEB STRANICA:

  www.italy-croatia.eu/web/fishnowaste

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj