Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Javna ustanova RERA S.D. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN br. 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno središte Javne ustanove RERA S.D. koje se nalazi na adresi www.rera.hr

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj