Pravo na pristup informacijama

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama - Upute 

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:
s naznakom "Zahtjev za pristup informacijama"
na poštansku adresu:


JU RERA SD
Domovinskog rata 2, 21 000 Split
Telefon: 021/599 997
Fax: 021/599 990
E-mail: ppi@rera.hr


Službenik za informiranje 

Mob. + 385 98 225 856
E-mail: lidija.sanader@rera.hr

 

  O nama
  Unutarnje ustrojstvo
  Upravno vijeće
  Akti ustanove
  Izvješća
  Javna nabava
  iTransparentnost
  Pravo na pristup informacijama
  Zaštita osobnih podataka
  Izjava o pristupačnosti
  Zakonska regulativa
  Korisni linkovi

Preuzimanje obrazaca

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

Ako tijelo javne vlasti zaprimi zahtjev za pristup informaciji koja je klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, a nije njezin vlasnik, dužno je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev vlasniku informacije, o čemu će obavijestiti podnositelja.

Ako tijelo javne vlasti zaprimi zahtjev za pristup međunarodnoj informaciji, dužno je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti isti vlasniku informacije, o čemu će obavijestiti podnositelja. Iznimno, tijelo javne vlasti postupit će po zaprimljenom zahtjevu za pristup međunarodnoj informaciji, ako je iz same informacije nedvojbeno vidljivo da je ona namijenjena neposrednoj objavi. Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

JU RERA SD omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Splitsko-dalmatinske županije, ako se jednim zahtjevom traži veći broj informacija, te ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

O produženju rokova JU RERA SD bez odgode će, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.

 

ŠTO JE INFORMACIJA?
KOJE SE INFORMACIJE MOGU TRAŽITI?

 

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Prema navedenoj odredbi informacija može biti, dokument, fotografija, film, audio zapis, tablica, grafikon ili bilo koji drugi zapis podataka, a pri tome je važno da tijelo javne vlasti traženu informaciju posjeduje, bez obzira jesu li ih sami izradili ili su ih prikupili u okviru svoje redovne djelatnosti.

Međunarodna informacija je ona informacija koju je Republici Hrvatskoj ustupila strana država ili međunarodna organizacija s kojom Republika Hrvatska surađuje ili joj je član. Vlasnik informacije je nadležno tijelo javne vlasti Republike Hrvatske ili strane države ili međunarodna organizacija, u okviru čijeg djelovanja je informacija nastala. Pitanje vlasnika informacije je izuzetno važno kod klasificiranih podataka i kod međunarodnih informacije jer iako tijelo javne vlasti može imati te informacije u posjedu o njihovoj dostupnosti može samo odlučivati vlasnik, ali ne i posjednik informacije.

Tijela javne vlasti ujdeno mogu ograničiti pristup informaciji sukladno članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

PRAVNI OKVIR 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
Zakon izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 69/22) 

 

 

 

 

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:
s naznakom "Zahtjev za pristup informacijama"
na poštansku adresu:


JU RERA SD
Domovinskog rata 2, 21 000 Split
Telefon: 021/599 997
Fax: 021/599 990
E-mail: ppi@rera.hr


Službenik za informiranje 

Mob. + 385 98 225 856
E-mail: lidija.sanader@rera.hr

 

  O nama
  Unutarnje ustrojstvo
  Upravno vijeće
  Akti ustanove
  Izvješća
  Javna nabava
  iTransparentnost
  Pravo na pristup informacijama
  Zaštita osobnih podataka
  Izjava o pristupačnosti
  Zakonska regulativa
  Korisni linkovi

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj