PROGRAMI UNIJE 2021.-2027.

 

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU-a.

Velike su razlike između programa Unije u odnosu na ESI fondove, među kojima je korisnicima najznačajnija ta da na natječajima programa Unije konkuriraju prijavitelji iz svih država članica Europske unije i zemalja pristupnica, u nekim slučajevima i šire. Niže u Tablici je pregled ključnih razlika između programa EU-a i ESI fondova.

Kriterij

Programi EU-a

ESI fondovi

Pravna osnova

Posebna pravna osnova i posebna provedbena pravila za svaki od programa.

Uredba o zajedničkim pravilima - CPR (opća pravila) i specifične uredbe za pojedine fondove (posebna pravila).

Cilj

Promicanje suradnje država članica u različitim područjima zajedničkih politika EU-a.

Provedba pojedinih javnih politika EU-a u državama članicama.

Upravljanje

Centralizirani model provedbe: Izravno upravljanje Europske komisije u većini programa. U slučaju decentraliziranog modela, riječ je o prenošenju provedbene strukture na nacionalno tijelo.

Podijeljeno upravljanje – za provedbu su odgovorne države članice, odnosno ministarstva i druga tijela državne uprave koje raspisuju natječaje na nacionalnoj razini, raspodjeljuju sredstva  i upravljaju rashodima.

Dodjela sredstava

Na temelju pojedinačnih poziva na podnošenje projektnih prijedloga o čijem raspisivanju odlučuju nadležna tijela Komisije.

Natječajima raspisanim u skladu s višegodišnjim programom (sporazumom o partnerstvu) i operativnim programima odobrenim od strane Komisije.

Objava natječaja/poziva

Na portalu za financiranje i natječaje Komisije Funding & tenders (europa.eu)

Zainteresirani prijavitelji moraju se obratiti nacionalnim tijelima zaduženima za provedbu određenog fonda ili njihovim posredničkim tijelima za informacije o mogućnostima u proceduri financiranja.

 


Zbog centralizirane provedbe većine Programa Unije, na nacionalnoj razini osigurana je dostupnost informacija i pomoć potencijalnim prijaviteljima zainteresiranim za prijavu projekata na programske natječaje.

 

Institucije nadležne za sudjelovanje Hrvatske u Programima Unije 2014. – 2020.

Niže u Tablici su opisane ključne značajke nekih od programa Unije, koji se većim dijelom nastavljaju na proteklu financijsku perspektivu, s tim da se značajno povećavaju alokacije za pojedine programe poput Obzora, Erasmusa, i LIFE-a.

 

Naziv Programa

Opis ulaganja i novosti u odnosu na razdoblje 2014.-2020.

Prijedlog Europske komisije (mlrd €)

Link na više informacija

Obzor Europa

Nastavak programa Obzor 2020., glavnog programa EU-a za potporu istraživanju i inovacijama. U novoj je perspektivi program financijski ojačan radi potpore ključnim istraživanjima u području zdravlja, otpornosti te zelene i digitalne tranzicije.  Struktura Programa ostaje trodijelna: znanost, društvo, inovacije.

95,5

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

InvestEU

Uspostavljen kao jedinstveni instrument EU-a za potporu ulaganjima u državama članicama i nastavak Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) iz razdoblja 2014.-2020., uz  13 drugih financijskih instrumenata. Cilj je potaknuti konkurentnost gospodarstva EU-a, održivi rast, socijalnu otpornost i integraciju tržišta kapitala u EU.

31,6

https://europa.eu/investeu/home_en

Instrument za povezivanje Europe (CEF2)

 

CEF2 podupire ulaganja u prekogranične infrastrukturne projekte od zajedničkog interesa na devet koridora TEN-T mreže radi poboljšanja europske prometne, energetske i digitalne mreže.

19,9

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

Erasmus+

Program usmjeren jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Erasmus+ će i dalje obuhvaćati škole, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, sport i mlade, u okviru triju ključnih mjera: Mobilnost u svrhu učenja; Suradnja među organizacijama i ustanovama; Potpora razvoju politika i suradnji.

26,2

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en

Program jedinstvenog tržišta

Novi program namijenjen potrošačima i MSP-ovima u EU s ciljem korištenja prilika koje pruža funkcionalno jedinstveno tržište. Predložene mjere odnose se na pet područja: zdravlje i dobrobit životinja, konkurentnost MSP-ova (gdje pripada postojeći Program COSME); jačanje unutarnjeg tržišta, europsku statistiku te zaštitu potrošača i sigurnost proizvoda.

4

https://ec.europa.eu/growth/content/new-single-market-programme-empower-and-protect-europeans_en

Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)

Program namijenjen financiranju projekata iz područja zaštite okoliša, s ciljem razvoja i provedbe inovativnih rješenja u području okoliša i klime. Novi LIFE bit će  podijeljen u četiri potprograma: Priroda i bioraznolikost; Kružno gospodarstvo i kvaliteta života; Ublažavanje klimatskih promjena te Prelazak na čistu energiju.

5,4

 

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en

Kreativna Europa

Program će nastaviti strukturu prijašnjeg programa s tri područja: Kultura, Mediji i Međusektorska suradnja.

2,4

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027

Digitalna Europa

Novi program financiranja koji se nadovezuje na strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta. Prihvatljiva područja ulaganja su: superračunala; umjetna inteligencija; kibernetička sigurnost i povjerenje; digitalne vještine i digitalna transformacija javne uprave i interoperabilnost.

7,6

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital

 

Na sljedećem linku možete pronaći više detalja i o ostalim programima Europske unije i novostima koje nas očekuju u perspektivi 2021.-2027.

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj