Strateški okvir za korištenje ESI fondova 2021.-2027. u RH

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a, kao koordinacijsko tijelo odgovorno je za programiranje, uspostavu sustava, donošenje pravila, razvoj integriranog sustava upravljanja i informacijama, praćenje provedbe na nacionalnoj razini te koordinaciju s Komisijom.

Zakonodavni okvir za strateško planiranje i upravljanje razvojem u RH je uređen:

  • Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN 123/2017);
  • Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne  (regionalne) samouprave (NN 89/2018)
  • Uredbom o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju središnjeg elektroničkog registra u razvojnih projekata (NN 42/2018)
  • Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/2019); te
  • Uputama za korištenje informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem

 

Partnerski sporazum i operativni programi te strategije koje proizlaze iz Partnerskog sporazuma prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH definirani su kao akti strateškog planiranja za korištenje sredstava EU-a.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske (NRS) do 2030. (donesena  5. veljače 2021. godine) akt je strateškog planiranja od nacionalnog značaja i predstavlja osnovu za pripremu operativnih programa za korištenje sredstava EU-a. Uz Partnerski sporazum kojim se utvrđuju mehanizmi za djelotvornu i učinkovitu upotrebu fondova, u tijeku je izrada operativnih programa koji sadrže detaljan plan za korištenje sredstava iz ESI fondova tijekom proračunskog razdoblja.  U svrhu započinjanja procesa izrade programskih dokumenata za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 5. studenoga 2020. donijela Odluku o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu. U okviru Kohezijske politike, u tijeku je konzultacijski proces izrade nacrta Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., te  Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. Nacrti ovih dokumenata se očekuju u lipnju 2021. S ciljem provedbe Zajedničke ribarstvene politike, pripremit će se Operativni program Pomorstvo i ribarstvo.

 

Ilustrativni prikaz okvira za programiranje Kohezijske politike 2021.-2027.

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj