Upravno vijeće

Javnom ustanovom RERA S.D. upravlja Upravno vijeće sastavljeno od predsjednika i četiri člana:

 • Daliborka Barbir, predsjednica
 • Petroslav Sapunar, član
 • Ivan Livajić, član
 • Ante Bekavac, član
 • Manuela Zebić, članica, predstavnica radnika

 

Upravno vijeće donosi:

 • Statut Javne ustanove RERA S.D. uz suglasnost osnivača
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća kojim uređuje pitanja iz djelokruga njegovog rada koja nisu regulirana zakonom i ovim Statutom.
 • Godišnji program rada i razvoja Javne ustanove RERA S.D. uz suglasnost osnivača i prati njegovo izvršavanje
 • Godišnji financijski plan uz suglasnost osnivača i godišnji obračun
 • Odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Javne ustanove RERA S.D. do iznosa 500.000,00 kn, a iznad toga iznosa uz suglasnost osnivača
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i raspodjeli plaća zaposlenika Javne ustanove RERA S.D.
 • Pravilnik o radu, te druge opće akte određene Statutom Javne ustanove RERA S.D.
 • Pravilnik o računovodstvu, financijskom poslovanju i knjigovodstvu
 • Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara
 • Raspisuje i provodi natječaj za izbor ravnatelja Javne ustanove RERA S.D. na način propisan zakonom i ovim Statutom
 • Odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Javne ustanove RERA S.D., a za koja nije propisana nadležnost ravnatelja Javne ustanove RERA S.D.

 Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj