Parlament je odobrio Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 672,5 milijardi eura koji će državama članicama pomoći u suzbijanju gospodarskih i socijalnih posljedica pandemije koronavirusa.

To je važan korak koji prethodi isporuci 672,5 milijardi eura u obliku zajmova i bespovratnih sredstava državama članicama za potporu reformama i ulaganjima. Hrvatska u sklopu Instrumenta za oporavak i otpornost ima na raspolaganju 9,6 mlrd. eura.

Mehanizam za oporavak i otpornost ključna je sastavnica instrumenta Next Generation EU, plana za jači EU nakon pandemije bolesti COVID-19. Mehanizam će biti ključna pomoć Europi u ublažavanju gospodarskih i društvenih posljedica pandemije. Pomoći će u povećavanju otpornosti europskih gospodarstava i društava te njihove pripremljenosti za zelenu i digitalnu tranziciju.

Planovi za oporavak i otpornost: Odobrenje Europskog parlamenta omogućuje da Mehanizam stupi na snagu u drugoj polovini veljače. Države članice zatim će moći službeno podnijeti svoje nacionalne planove za oporavak i otpornost koje će Komisija ocijeniti a Vijeće donijeti. U planovima za oporavak i otpornost utvrđeni su projekti reformi i javnih ulaganja koji će imati potporu Mehanizma. Komisija već vodi intenzivan dijalog sa svim državama članicama o pripremi tih planova.

Pretfinanciranje u iznosu od 13 % ukupnog iznosa dodijeljenog državama članicama stavit će se na raspolaganje nakon što se odobre planovi za oporavak i otpornost, kako bi se osiguralo da se sredstva iz Mehanizma dodijele što je prije moguće.

Struktura i ciljevi Mehanizma za oporavak i otpornost: Mehanizam se temelji na šest stupova: zelena tranzicija, digitalna transformacija, gospodarska kohezija, produktivnost i konkurentnost, socijalna i teritorijalna kohezija, otpornost zdravstvenih, gospodarskih i socijalnih sektora i institucija te politike za sljedeću generaciju.

Pomoći će EU-u da ostvari svoj cilj klimatske neutralnosti do 2050. i pokrene digitalnu tranziciju, otvori radna mjesta i pritom potakne rast. Predviđeno je da se za potporu klimatskim ciljevima u svakom nacionalnom planu za oporavak i otpornost izdvoji najmanje 37 % rashoda za ulaganja i reforme. Za potporu digitalnoj tranziciji trebalo bi u svakom nacionalnom planu izdvojiti najmanje 20 % rashoda predviđenih za ulaganja i reforme.

Također će pomoći državama članicama da učinkovito odgovore na izazove utvrđene u odgovarajućim preporukama iz okvira europskog semestra za koordinaciju ekonomskih i socijalnih politika.