Komisija je pokrenula kampanju HealthyLifestyle4All kako bi promicala zdrav način života za sve, u svim generacijama i društvenim skupinama, te tako poboljšala zdravlje i dobrobit Europljana. Povezujući sport i aktivan način života sa zdravljem, prehranom i drugim politikama, ova dvogodišnja kampanja uključuje civilno društvo, nevladine organizacije te nacionalna, lokalna, regionalna i međunarodna tijela. Svi uključeni provest će nekoliko mjera kako bi ponukali Europljane da budu aktivniji i više vode brigu o svojem zdravlju.

Mjerama će se podupirati tri cilja kampanje HealthyLifestyle4All:

  • bolje informiranje svih generacija o zdravu načinu života
  • lakši pristup sportu, tjelesnoj aktivnosti i zdravoj prehrani, s posebnim naglaskom na uključivanju i nediskriminaciji kako bi se motivirale i uključile skupine u nepovoljnom položaju
  • promicanje globalnog pristupa u svim politikama i sektorima povezivanjem hrane, zdravlja i sporta

Kao koordinator kampanje Komisija će tijekom sljedeće dvije godine provesti nekoliko mjera, primjerice:

  • povećati sredstva za projekte kojima se podupire zdrav način života u okviru programa Erasmus+, Obzor Europa i „EU za zdravlje”; za aktivnosti u području sporta u razdoblju 2021. – 2027. osigurat će se 470 milijuna EUR iz programa Erasmus+, 290 milijuna EUR iz programa Obzor Europa i 4,4 milijuna EUR iz programa „EU za zdravlje”
  • uspostaviti novu međugeneracijsku nagradu #BeActive, #BeActive Across Generations, kako bi naglasila važnost sporta u različitim dobnim skupinama
  • pokrenuti mobilnu aplikaciju EU-a za prevenciju raka radi isticanja važnosti zdravog načina života za prevenciju raka, u prilog europskom planu za borbu protiv raka
  • razviti i ažurirati bazu podataka o sastojcima hrane, u kojoj će se nalaziti informacije o nutritivnoj kvaliteti prehrambenih proizvoda koji se prodaju u EU-u, kako bi se promicali zdraviji prehrambeni proizvodi, a smanjila potrošnja onih manje zdravih, s visokim udjelom šećera, masti i soli; tom će cilju pridonijeti i usklađeno obvezno označivanje hranjivih vrijednosti na prednjoj strani pakiranja, a i EU-ov Kodeks ponašanja za odgovorno poslovanje s hranom i postupanje na tržištu, koji je stupio na snagu u srpnju 2021.
  • usredotočiti se na pitanje zdrave i održive prehrane te važnost tjelesne aktivnosti i mentalnog zdravlja u školama; Komisija će preispitati EU-ov program distribucije voća, povrća i mlijeka u školama te bolje integrirati koncept zdravog načina života u svoju preporuku za obrazovanje
  • podupirati donošenje politika za zdrav način života na temelju dokaza svojim Portalom za promicanje zdravlja i sprečavanje bolesti i Centrom znanja o raku

 

All Policies For A Healthy Europe - EU Agenda

Opširnije na poveznici 

Photo: https://healthyeurope.eu/