Sukladno Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 106/2017), prostori koji se više ne koriste i ne mogu se koristiti na dosadašnji način potrebno je, poštujući prostorne značajke i realne potrebe, spriječiti njihovu daljnju devastaciju, provesti urbanu preobrazbu i privesti ih novoj namjeni.

Kako su navedeni prostori dio izgrađenih dijelova naselja, ali nisu više njihov funkcionalni dio, prepoznajemo ih kao tzv. preskočene prostore, odnosno brownfield zone. Većinu preskočenih prostora karakterizira atraktivnost njihova položaja u urbanom tkivu, veličina zemljišta, prometna dostupnost te visoki stupanj zatečene uređenosti zemljišta. Međutim, neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji ograničavaju mogućnosti i opseg prenamjene pojedinih građevina ili sklopova, visina potrebnih ulaganja, nužnost izrade ili izmjene postojeće prostorno-planske dokumentacije, nemogućnost vremenskog planiranja realizacije zahvata, a u pojedinim slučajevima režimi zaštite kulturne baštine čine ih neprivlačnim potencijalnim investitorima. Upravo, iz navedenog razloga se izrađuje Brownfield registar, u okviru ISPU-a, kao jedinstvenog i javno dostupnog preglednika podataka o područjima planiranima za urbanu preobrazbu, s precizno utvrđenim modelom podataka (kat. čest., sudske čestice, vlasništvo, broj i stanje rada spisa ukoliko se vodi postupak pri nadležnim tijelima, namjena predmetne čestice i dr.).

Pri planiranju prostora u funkciji gospodarskog razvoja, na svim razinama uprave i planiranja, prioritet trebaju biti ulaganja u napuštene industrijske, vojne, ugostiteljsko-turističke komplekse i komercijalne lokacije (brownfield lokacije).

Prvenstveno treba preispitati mogućnost prenamjene neiskorištenih brownfield lokacija za revitalizaciju postojećih i gradnju novih lučkih kapaciteta, a planiranje modernizacije luka te njihovo prilagođavanje novim potrebama mora biti dio integralnog upravljanja obalnim područjem.

Radi sagledavanja prostornih, položajnih, imovinsko-pravnih te vrijednosnih karakteristika svakog od preskočenih, odnosno brownfield prostora te ukupnog prostora, koji je od nacionalne do lokalne razine svojevrsni resurs, potrebno ga je inventarizirati i valorizirati. Prioritet su svakako područja velikih gradova.

Na radionici namjenjenoj  stručnjacima iz Zavoda za prostorno uređenje županija, predstavnicima lokalne i regionalne samouprave te razvojnih agencija koji su se željeli upoznati s projektom i/ili će raditi na unosu podataka u Registar, je bio prezentiran Registar naziva KING ICT kao i detaljan rad s geoportalom. Polaznicima radionice iz Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačke županije, kao i predstavnicima grada Kaštela su dodjeljene lozinke za vježbe unosa brownfield područja, kao i lozinke za verifikaciju unosa. U narednom roku polaznici će imati priliku prilagoditi program i ukazati na eventualne nedostatke.

Cilj održane radionice je razraditi Registar uz pomoć sudionika radionice i provesti plan promoviranja ulaganja u brownfield područja među ulagačima uz javno predstavljanje Registra.

JU RERA SD će sudjelovati u usavršavanju KING ICT-a, unijeti sve brownfield lokacije, kako bi ulagači odabrali ulaganje u devastirana područja naše županije, a sve s ciljem gospodarskog rasta Splitsko-dalmatinske županije.

Predavači su bili:

Predstavnica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj

Predstavnice tvrtke KING ICT, izrađivača Registra