O nama

 

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije osnovana je Odlukom o osnivanju od strane Županijske skupštine u mjesecu lipnju 2011. godine. Javna ustanova sporazmom je preuzela sve djelatnike, uredske prostore i sva ostala materijalno-tehnička sredstva ali i sve projekte koje je do tada provodila Agencija za razvoj SDŽ d.o.o. koja je započela s djelovanjem 2009. godine.

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17 i 118/18), JU RERA S.D. osniva se kao javna ustanova radi obavljanja poslova od javnog interesa s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje Splitsko-dalmatinske županije, a obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti:

1/  izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač 

2/ provjerava usklađenost dokumenata starateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijsku višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost

3/ pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Splitsko-dalmatinske županije kojima su osnivači RH ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije 

4/ pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekta javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja SDŽ kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije

5/ provodi županijske razvojne programe za koje ih ovalsti osnivač 

6/ provodi programe Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj 

Radi obavljanja poslova iz nadležnosti JU RERA S.D. ustrojene su sljedeće ustrojstvene jedinice:  Ured Ravnatelja, Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje, Odjel za pripremu programa i EU projekata, Odjel za provedbu programa i EU projekata te Odjel za opće poslove, kao i  Info centar Europe Direct Split Informacijski centar (EDIC Split).

 

 

UPRAVNO VIJEĆE

 

Javnom ustanovom RERA S.D. upravlja Upravno vijeće sastavljeno od predsjednika i četiri člana.

Upravno vijeće donosi:

Statut Javne ustanove RERA S.D. uz suglasnost osnivača
Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Godišnji program rada i razvoja Javne ustanove RERA S.D. uz suglasnost osnivača i prati njegovo izvršavanje
Godišnji financijski plan uz suglasnost osnivača i godišnji obračun
Odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Javne ustanove RERA S.D. do iznosa 500.000,00 kn, a iznad toga iznosa uz suglasnost osnivača
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i raspodjeli plaća zaposlenika Javne ustanove RERA S.D.
Pravilnik o radu, te druge opće akte određene Statutom Javne ustanove RERA S.D.
Pravilnik o računovodstvu, financijskom poslovanju i knjigovodstvu
Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara
Raspisuje i provodi natječaj za izbor ravnatelja Javne ustanove RERA S.D. na način propisan zakonom i ovim Statutom
Odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Javne ustanove RERA S.D., a za koja nije propisana nadležnost ravnatelja Javne ustanove RERA S.D.
 

Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i ovim Statutom.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim uređuje pitanja iz djelokruga njegovog rada koja nisu regulirana zakonom i ovim Statutom.

PRONAĐITE IDEALAN NATJEČAJ ZA VAS

Pogledajte našu arhivu natječaja!


  Pregled natječaja

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!