Priprema projekata

Priprema programa i razvojnih projekata jedna je od temeljnih aktivnosti Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku JU RERA S.D.) i predstavlja važan instrument poticanja ravnomjernog regionalnog razvoja.

 
JU RERA S.D. koristi resurse Odjela za pripremu programa i EU projekata kako bi osigurala kvalitetnu i pravovremenu pripremu programa i projekata za financiranje iz različitih izvora, s naglaskom na EU fondove. Projekti se odnose na vrlo široka tematska područja poput razvoja održivog turizma, plave ekonomije, kružne ekonomije, poljoprivrede, poduzetništva i pametne specijalizacije, ljudskih resursa i povećanja zapošljivosti, socijalne inkluzije ranjivih skupina, i dr.
 
Obzirom na složenost upravljanja projektnim ciklusom (PCM), osim „vlastitih“ projekata koje priprema i provodi, JU RERA S.D. pruža tehničku pomoć zainteresiranim javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja S.D. županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, i to u vidu:
praćenja i informiranja korisnika o mogućnostima financiranja,
uspostave i razvoja partnerstva,
uspostave i jačanja prekogranične i međunarodne suradnje,
stručne podrške u pripremi  dokumentacije potrebne za prijavu na natječaje,
edukacije korisnika („EU škola“).
 
U okviru projekta Tehnička pomoć - Savjetom do EU fondova, JU RERA S.D. je od travnja, 2019.g. do danas pružila savjetodavnu pomoć 25 javno pravnih tijela u pripremi i prijavi projekata na različite EU fondove. 
Za pomoć javno-pravnim tijelima u pripremi razvojnih projekata JU RERA S.D. stoji na raspolaganju, a možete nam se obratiti putem Kontakta Odjela za pripremu ili dostavom svoje projektne ideje kroz obrazac OD IDEJE DO EU PROJEKTA.
 

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj