Programi unije

 

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

Programi Unije 2014. - 2020.

Članstvom u Europskoj uniji, Hrvatska punopravno sudjeluje u svim postojećim Programima Unije bez obzira na prethodno potpisane Memorandume o razumijevanju, te prestaje biti obavezna uplaćivati godišnje članarine.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je 2. srpnja 2014. godine Zaključak o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine, kojim se imenuju nadležne institucije i odgovorne osobe za koordinaciju sudjelovanja Hrvatske u programima te imenuju tijela državne uprave koja su uključena u provedbu pojedinih programa u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine. 

 

Zdravlje za rast - Treći višegodišnji program EU u području zdravstva

Program financira ciljeve zdravstvene strategije Europske unije. Radi sa državama članicama Europske unije na poticanju inovacija u sektoru zdravstva i povećanju održivosti zdravstvenih sustava, poboljšanju zdravlja građana EU, te zaštiti od prekograničnih zdravstvenih prijetnji. Svi postupci koji će se programom provoditi moraju u potpunosti poštivati odgovornost država članica za organizacije i pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene skrbi.

Cilj ovog programa je doprinos inovativnom i održivom zdravstvenom sustav, povećanje pristupa boljem i sigurnijem zdravstvu za građane, promicanje zdravlja i prevencija bolesti te zaštita građana od prekograničnih zdravstvenih prijetnji.

Proračun za razdoblje od 2014. do 2020. godine iznosi 449,39 milijuna eura.

 

Program EU za zaštitu potrošača 2014.-2020.

Program svojim aktivnostima utječe na bolju informiranost i edukaciju potrošača, njihovu pravnu zaštitu kao i daljnje poboljšanja sigurnosti proizvoda i usluga. Cilj je i zaštititi ekonomske interese potrošača kao i zaštitit njihove zdravstvene i sigurnosne interese. Također, stavljanjem potrošača u središte jedinstvenog tržišta, interesi potrošača integrirati će se u sve politike Europske unije.

Program zaštite potrošača ima za cilj daljnju izgradnju na temeljima prethodnog programa usmjeravajući akciju na osnaživanje potrošača kroz sigurnost, informiranje i obrazovanje, prava i ovršne radnje. Program podržava sigurnost, informiranost i obrazovanje potrošača, prava potrošača i efikasne nadoknade te primjenjivanje prava potrošača.

Sa iznosom od 188,83 milijuna eura u razdoblju 2014. – 2020. godina Europska komisija financira aktivnosti ovog programa.

 

Program o pravima, jednakosti i građanstvu

Program promiče prava koja proizlaze iz europskog građanstva, načela nediskriminacije i jednakosti između žena i muškaraca, prava na zaštitu osobnih podataka, prava djeteta, prava koja proizlaze iz potrošačkog zakonodavstva Unije i iz slobode za obavljanje poslovanja na unutarnjem tržištu. Ovaj program pridonijet će daljnjem razvoju područja na kojem su jednakost i prava osoba, koja su sadržana u Ugovoru, Povelji i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, promovirana i zaštićena.

Cilj Programa o pravima, jednakosti i građanstvu je daljnji razvoj područja u kojem se jednakost i prava osoba promiču, štite i učinkovito provode.   Specifični ciljevi programa su jačanje nediskriminacije, sprječavanje i suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije, promicanje i zaštita osoba s invaliditetom, ravnopravnost muškaraca i žena, sprječavanje nasilja nad djecom, mladima i ženama, promicanje i zaštita prava djece, osiguranje najviše razine zaštite privatnosti i osobnih podatka, promicanje i zaštita prava koja proizlaze iz građanstva Unije, jačanje prava potrošača.

Za razdoblje od 2014. do 2020. godine, proračun programa iznosi 439 milijuna eura.

 

Kreativna Europa

Program EU Kreativna Europa podupire će europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju. Program daje potporu za očuvanje i promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti, te potpore jačanju konkurentnosti sektora, čime se pridonosi ostvarivanju ciljeva EU2020 strategije. Program objedinjuje prijašnje programe namijenjene kulturi (Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus), a uključuje i financijsku mogućnost za poboljšanje pristupa financijama malim i srednjim poduzećima te organizacijama u kulturnom i kreativnom sektoru.

Kreativna Europa udružuje do sada razdvojene mehanizme potpore kulturnom i audiovizualnom sektoru u zajednički tzv. 'one stop-shop' otvoren svim kulturnim i kreativnim industrijama, ali uz to i odgovara na zasebne potrebe kulturnog i kreativnog sektora preko posebnih programskih aktivnosti, Kultura i MEDIA. Uz to će je malim kulturnim operaterima otvorena i mogućnost financijskog jamstva s ukupnim fondom od 1 milijarde EUR-a u obliku bankovnih pozajmica. Potpora ima namjeru uključiti tisuće umjetnika, kulturnih profesionalaca i organizacija u izvedbenim i ostalim umjetnostima, oglašavanju, filmu, TV-u, glazbi, interdisciplinarnim umjetnostima, baštini i industriji video igara.

Proračun za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 1,46 milijardi EUR-a što je ujedno i najveća svjetska potpora za kulturne i kreativne industrije.

 

Europa za građane

Program Europa za građane je namijenjen promicanju aktivnog europskog građanstva s glavnim ciljem premošćivanja jaza između građana i Europske unije financijskim instrumentima koji promiču aktivno europsko građanstvo. Namjerava potaknuti suradnju između građana i organizacija iz različitih zemalja i olakšati razvoj osjećaja pripadnosti zajedničkim europskim idealima te promicati proces europskih integracija.

Opći ciljevi Programa su pridonijeti boljem razumijevanju Unije, njezine povijesti i različitosti te promicanje europskog građanstva i unaprjeđenje građanskog i demokratskog sudjelovanje na razini Unije. Specifični ciljevi Programa impliciraju podizanje svijesti u pogledu sjećanja, zajedničke povijesti i vrijednosti te cilja Unije kojima se promiču mir, njezine vrijednosti i dobrobit njezinih naroda poticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža; poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja na razini Unije, razvojem građanskog razumijevanja postupka donošenja politika Unije i promicanje društvenog i međukulturalnog angažmana i volontiranja na razini Unije.

Ukupan proračun Programa za ovo razdoblje iznosi 186.5 milijuna eura.

 

Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća (COSME)

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs - Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) novi je program Europske unije za financijsko razdoblje 2014. - 2020. kojim će se poticati konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća.

Osnovni cilj Programa je poboljšati okvirne uvjete za konkurentnost poduzeća i osigurati povoljno okruženje za rast i razvoj MSP kroz pojednostavljenje administrativnih procedura, promovirati ideju poduzetništva te poboljšati pristup financijama. Program će provoditi mjere u cilju smanjivanja svih onih poteškoća koje limitiraju rast poduzeća uključujući bolje poslovno okruženje, lakši pristup financijama, promociju poduzetničke kulture i internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća tj. njihov izlazak na strana tržišta, u Europi i izvan EU.

Proračun COSME programa za sedmogodišnje razdoblje 2014. - 2020. iznosi 2,3 milijarde eura.

 

Obzor 2020.

Obzor 2020. (Horizon 2020) financijski je instrument za provedbu Unije inovacija, jedne od vodećih inicijativa strategije Europa 2020., čiji je cilj osigurati konkurentnost Europe na svjetskom tržištu. Ovaj novi program Europske unije za istraživanja i razvoj dio je nastojanja da se potakne rast i stvore nova radna mjesta u Europi. Provodit će se u razdoblju od 2014. do 2020. godine, a donosi pojednostavljenje budući da se temelji na jedinstvenom skupu pravila. Program će objediniti sve vrste financiranja istraživanja i inovacija prethodnog, Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7), aktivnosti vezanih uz inovacije Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP) te Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT).

Glavni cilj Obzora 2020. je prvenstveno jačanje položaja EU u znanosti s namjenskim sredstvima od 24,598 milijuna eura. Na ovaj će se način osnažiti najkvalitetnija istraživanja u Europi te će se financiranje iznimno uspješnog Europskog istraživačkog vijeća (ERC) povećati za 77%.. Također je relevantno osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama sa 17,938 milijuna eura. Ovo uključuje velika ulaganja u ključne tehnologije, lakši pristup kapitalu te podršku malim i srednjim poduzetnicima. Cilj je i osiguravanje 31,748 milijuna eura kao pomoći za rješavanje izazova s kojima se suočavaju svi Europljani, kao što su klimatske promjene, razvijanje održivog prijevoza i mobilnosti, smanjenje cijena obnovljivih izvora energije, osiguravanje sigurnosti hrane ili suočavanje s problemima koji se odnose na starenje stanovništva.

Proračun  Obzora 2020. iznosi 78,6 milijardi eura.

 

Erasmus +

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta. Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zaposlenja europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte. Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije.

Erasmus+ donosi niz novih ciljeva u odnosu na svoje programske prethodnike. Najvažnije među njima su jača povezanost politika EU-a s programima dodjeljivanja financijske potpore; pojednostavljivanje strukture i provedbe; naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu); jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta; održivost rezultata nakon završetka projekta; bolja povezanost s potrebama tržišta rad te veća EU dodana vrijednost.

Proračun je ovoga sedmogodišnjeg programa 14,7 milijardi eura, što je čak 40 posto više u odnosu na proračune prethodne generacije programa.

 

LIFE program za zaštitu okoliša i klimatske akcije

LIFE program je financijski instrument EU za okoliš i klimatske aktivnosti. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politike i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz su-financiranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost..

Ciljevi ovoga programa su doprinos pomaku prema učinkovitom korištenju resursa, gospodarstvu sa niskom razinom CO2, zaštiti i poboljšanju kakvoće okoliša i zaustavljanju gubitka bio-raznolikosti; unaprjeđenje razvoja, primjene jačanja okolišnih i klimatskih politika Europske unije te kataliziranje i promicanje integracije okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike Europske unije kao i prakse iz javnog i privatnog sektora; podrška boljem okolišnom i klimatskom upravljanju na svim razinama.

Proračun za potprograme Okoliš i Klimatske aktivnosti za sljedeće programsko razdoblje 2014. – 2020. iznosi 3,46 milijarde eura.

 

Customs 2020.

Program Customs 2020 podržava suradnju između nadležnih tijela za carinu u Europskoj uniji kako bi se njihova učinkovitost maksimizirala. Program olakšava suradnju carinskih uprava zemalja članica EU i drugih uključenih dionika. Potiče suradnju u području razvoja ljudskih resursa i njihovih kompetencija, kao i u području razvoja IT kapaciteta. Provedbom ovog programa je osigurana razmjena najbolje prakse i operativnog znanja i vještina među zemljama članicama EU, a također i s drugim zemljama koje sudjeluju u programu. Omogućeno je financiranje razvoja potrebne IT infrastrukture i sustava koji omogućuju carinskim upravama cjelovit razvoj elektroničkog poslovanja. Najvažnija dodana vrijednost programa biti će poboljšanje kapaciteta Carinske uprave vezano uz prikupljanje carinskih prihoda te upravljanje kompleksnim trgovinskim tokovima, pri čemu se istovremeno i smanjuju troškovi poslovanja, zajedničke aktivnosti i obuku među osobljem, a u isto vrijeme će financirati IT sustave kako bi se omogućio razvoj elektronske carine.

Customos 2020. omogućuje da se carinsko poslovanje uskladi s potrebama zajedničkog tržišta što uključuje olakšavanje trgovine, povećanje sigurnosti u procesu robne razmjene, poboljšanje konkurentnosti, postizanje učinkovite interakcije carinskih službi zemalja članica EU do te mjere da djeluju kao jedinstvena carinska služba, zaštita financijskih interesa EU, borba protiv prijevara. Cilj ovog programa je i poticanje ukupnog ekonomskog rasta.Ovaj je program otvoren za zemlje članice, zemlje kandidatkinje i zemlje koje spadaju pod Europsku susjedsku politiku.

Proračun Customs 2020. Programa iznosi 547,3 milijuna eura.

 

Fiscalis 2020.

Fiscalis 2020. je nasljednik programa Fiscalis iz financijske perspektive 2007. - 2013., a primarna mu je zadaća da omogući efikasno funkcioniranje poreznih sustava unutar EU poticanjem suradnje zemalja članica u području porezne politike. Program obuhvaća razdoblje od 01. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. godine. Njegov je cilj nastojati ojačati interno tržište kroz učinkovite sustave oporezivanja. Podržava carinsku i poreznu suradnju u Uniji jačanjem ljudskog kapaciteta i infrastrukture s jedne strane te IT kapaciteta s druge strane. Ovaj je program nasljednik programa Fiscalis za financijsku perspektivu 2007.-2013.

Opći cilj programa je poboljšanje pravilnog funkcioniranja poreznih sustava na unutarnjem tržištu kroz poboljšanje suradnje između država sudionica, njihovih poreznih uprava i njihovih djelatnika. Poseban cilj programa je podržati borbu protiv porezne prijevare, utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja te provedbu prava EU na području oporezivanja osiguravanjem razmjene informacija, podržavanjem administrativne suradnje i, gdje je to potrebno i prikladno, jačanjem administrativnih kapaciteta država sudionica, s ciljem pomoći smanjenju administrativnog opterećenja poreznih uprava i troškova ispunjavanja obveza poreznih obveznika.

Za razdoblje od 2014. do 2020. godine, proračun programa iznosi 234,3 milijuna eura.

 

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije financijski je instrument za promicanje visoke razine kvalitetnog i održivog zapošljavanja na razini EU-a, jamčenje primjerene i dostojne socijalne zaštite, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanje radnih uvjeta.

Ciljevi ovoga programa su povećanje odgovornosti u pogledu ciljeva EU-a te koordinacija djelovanja na razini EU-a i na nacionalnoj razini u područjima zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti; podupiranje razvoja primjerenih sustava socijalne zaštite i politika tržišta rada; moderniziranje zakonodavstva EU-a i osiguravanje njegove učinkovite primjene; promicanje geografske mobilnosti i povećanje mogućnosti zapošljavanja razvijanjem otvorenog tržišta rada; povećanje raspoloživosti i dostupnosti mikro financiranja za ranjive skupine i mikro-poduzeća te poboljšanje pristupa financiranju socijalnih poduzeća.

Ukupan proračun za razdoblje od 2014. do 2020. je 919 469 000 eura.

 

Program za pravosuđe

Program Pravosuđe doprinosi stvaranju europskog područja pravde promicanjem pravne suradnje kroz olakšan pristup pravdi. Njime se promiče učinkovita, sveobuhvatna, a i dosljedna primjena propisa Unije u području pravne suradnje te građanskog i kaznenog pravosuđa. Riječ je o programu koji je nasljednik tri programa iz razdoblja 2007. - 2013., a to su: Građansko pravosuđe, Kazneno pravosuđe te Suzbijanje droga i informiranje. Program također teži promicanju jednakosti između žena i muškaraca te se bori protiv diskriminacije prema bilo kojoj osnovi.

Cilj Programa za pravosuđe jest doprinijeti daljnjem razvoju europskog područja pravde koje se temelji na uzajamnom priznavanju i uzajamnom povjerenju, posebice promicanjem pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima. Posebni ciljevi programa su olakšavanje i podupiranje pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima; podupiranje i promicanje pravosudnog osposobljavanja, uključujući jezično osposobljavanje u području pravne terminologije, radi promicanja zajedničke pravne i pravosudne kulture; olakšavanje djelotvornog pristupa pravosuđu za sve, uključujući promicanje i podupiranje prava žrtava kriminala, uz poštovanje prava na obranu; podupiranje inicijativa u području politike u vezi s drogama u pogledu aspekata pravosudne suradnje i sprečavanja kriminala koji su blisko povezani s općim ciljem Programa.

Proračun programa iznosi 378 milijuna eura za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

 

Hercule III

Ovaj program promiče aktivnosti protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih radnji koje utječu na financijske interese Europske unije. Program će doprinijeti jačanju transnacionalne suradnje i efikasnijoj prevenciji prijevare, korupcije i drugih nezakonitih radnji uz pomoć specijalizirane obuke za osoblje nacionalne i regionalne administracije i druge dionike.

Ciljevi ovog programa je zaštititi financijske interese Europske unije te povećati konkuretnost europske ekonomije kao i osigurati zaštitu novca poreznih obveznika. Također, cilj je  spriječiti i boriti se protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih radnji koje utječu na financijski interes Europske unije.

Proračun programa iznosi 110 milijuna eura.

 

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

Europska komisija ima ključnu ulogu pri koordinaciji mjera u kriznim situacijama u Europi i svijetu, što joj je omogućeno mehanizmom EU-a za civilnu zaštitu. Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije koordinira komunikacija između pogođene zemlje, stručnjaka na terenu i zemalja sudionica u mehanizmu EU-a za civilnu zaštitu. Pomoć koju nude zemlje sudionice prilagođava se potrebama. U razdoblju od 2010. do 2014. EU je pružio pomoć u više od 80 hitnih slučajeva diljem svijeta.

Cilj ovog programa pruža podršku naporima država članica usmjerenih na zaštitu, ponajprije ljudi, ali i okoliša i imovine, uključujući kulturnu baštinu u slučaju prirodnih katastrofa i tehnoloških ili ekoloških nesreća velikih razmjera. Mehanizam Unije za civilnu zaštitu obuhvaća tri glavne faze ciklusa upravljanja u katastrofama: prevenciju, pripravnost i odgovor u slučaju katastrofe.

Ovaj Mehanizam djeluje zajedno sa Humanitarnom pomoći EU te Europska Komisija izdvaja oko 400 milijuna eura, što je nešto manje od 1% proračuna EU.

PRONAĐITE IDEALAN NATJEČAJ ZA VAS

Pogledajte našu arhivu natječaja!


  Pregled natječaja

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!