Provedbeni program SDŽ 2022.-2025.

 

Sustav strateškog planiranja temelji se na aktima strateškog planiranja koje donose Republika Hrvatska, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave te na aktima strateškog planiranja koji su povezani s okvirom za gospodarsko upravljanje EU i korištenjem fondova EU.

Sukladno članku 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) izvršno tijelo jedinice lokalne/regionalne samouprave u obvezi je donijeti provedbeni program za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela JLS/JRS koji vrijedi za predmetni mandat.

Provedbeni programi su kratkoročni akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva iz srednjoročnog akta strateškog planiranja, odnosno Plana razvoja jedinice lokalne/regionalne samouprave i čine poveznicu s proračunom JLS/JRS.

Regionalni koordinator, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, je u ime izvršnog tijela SDŽ izradila prvu inačicu Provedbenog programa tekućeg mandata župana, koja se u fazi prije usvajanja Plana razvoja SDŽ 2021.-27., oslanja na strateške ciljeve Nacionalne razvojne strategije 2030. Dokument je predstavljen i usvojen na sjednici Tima za strateško planiranje 12. studenog 2021., dok ga je župan, u ime izvršnog tijela, donio 12. studenog 2021. objavom u Službenom glasniku (KLASA:020-01/21-02/24; URBROJ:2181/1-02-21-1).

 

 

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj