„EU ŠKOLA“ namijenjena je jedinicama lokalne samouprave – gradovima i općinama i institucijama sa područja Splitsko-dalmatinske županije koje žele osposobiti svoje zaposlenike konkretnim praktičnim znanjima za pripremu projektne dokumentacije, dobivanje nepovratnih EU sredstava i provedbu projekata sukladno EU pravilima.  Pristup i metode izvođenja programa zasnivaju se na radu u malim skupinama, individualnom radu s polaznicima, raspravama i praktičnim vježbama u izradi metoda analiza, osmišljavanju projekta i izradi projektnog prijedloga. 

Edukacija se provodi kroz četiri modula u ukupnom trajanju od 9 dana. 

− Modul 1 – Uvod u Kohezijsku politiku EU i priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova (održat će se 4. prosinca 2018., lokacija: Ekonomski fakultet Split) − Modul 2 – Vještine upravljanja projektnim ciklusom (održat će se 5., 6. i 7. prosinca 2018., lokacija: Ekonomski fakultet Split)

− Modul 3 – Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU (održat će se 10., 11. i 12. prosinca 2018., lokacija: Ekonomski fakultet Split)

− Modul 4 – Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova (nacionalno zakonodavstvo)  (održat će se 13. i 14. prosinca 2018., Ekonomski fakultet Split)  

Broj polaznika je ograničen na grupu od 25 polaznika.  
Polaznici se prijavom obvezuju na prisustvovanje na minimalno 80% predviđenih sati edukacije, što čini preduvjet za izdavanje certifikata o pohađanju. 

Odabir polaznika biti će izvršen temeljem sljedećih kriterija: 
− VSS ili VŠS − Stalno zaposlen u gradu ili općini/instituciji na području SDŽ ili na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

− Raspoređen na poslove vezano za EU programe ili odluka čelnika tijela da će isti operativno raditi na EU programima

− Spremnost na daljnje usavršavanje na području EU programa te sudjelovanje u timu za pripremu i provedbu EU projekata koji će biti ustanovljen na razini županije po završetku obuke  

Za provedbu programa sredstva su osigurana u proračunu SDŽ i JU RERA S.D.  

Za prijavu na edukaciju potrebno je dostaviti životopis, motivacijsko pismo i prijavni obrazac za edukaciju. Prijavni obrazac za edukaciju nalazi se u privitku ovog poziva.   

Prijave (potvrđene od čelnika tijela) sa životopisom, motivacijskim pismom i obrascem za prijavu projekta molimo poslati putem elektroničke pošte na jelena.petrov@rera.hr najkasnije do utorka, 27. studenog 2018.g.