NATJEČAJI

  ZATVOREN od 13.09.2018. do 12.10.2018.

Splitsko-dalmatinska županija

Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - privezišta na dijelu k.o. Podstrana predio ispred hotela Lav, Općina Podstrana

Tvrtke i obrti uz dokaze o sposobnosti ponuditelja:

  1. izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana (kod zajednice ponuditelja izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra se dostavlja za svakog člana zajednice),
  2. odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni, odnosno predstečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti.

Dokazuje se potvrdom Trgovačkog suda i/ili izjavom danom od strane osobe ovlaštena za zastupanje ponuditelja na obrascu koji čini prilog ove Dokumentacije za nadmetanje (kod zajednice ponuditelja izjava se dostavlja za svakog člana zajednice).

  1. podatke o bonitetu (BON 1), osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte;
  2. podatke o solventnosti (BON 2 – za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne Porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana,
  3. izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imao,
  4. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona,
  5. izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskoga kriminala.


Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – privezišta, korištenja ugostiteljskih terasa (štekata) i to: terasa (štekata) površine 118 m2, terasa (štekata) površine 54 m2 i terasa (štekata)  površine 92 m2 na dijelu k.o. Podstrana, predio ispred hotela Lav, Općina Podstrana, a sve u skladu s Građevinskom dozvolom KLASA: UP/I 361-03/05-01/00158, URBROJ: 2181-05-02-00-06-08 od 27.07. 2006. godine, Izmjenom i dopunom Građevinske dozvole KLASA: UP/I 361-03/08-02/0027, URBROJ:2181/1-14-08-02 od 28.01.2008. godine i Uporabnom dozvolom KLASA: UP/I-361-05/08-01/0024, URBROJ: 2181/1-14-08-02 od 17.06.2008. godine.

Predmet koncesije je pomorsko dobro na području Općine Podstrana. Pomorsko dobro koje se daje u koncesiju sastoji se k.č. 2293/5, zk.ul. 874, k.o. Donja Podstrana , upisane kao pomorsko dobro u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Split. Ukupna površina koje se daje u koncesiju iznosi 23805 m2, kopneni dio zauzima 6213 m2, dok morski dio zauzima 17592 m2.

Sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje je grafički prikaz lokacije ucrtan na kopiji katastarskog plana u mjerilu  1: 1000 izrađen od trgovačkog društva Meja d.o.o. iz Splita od travnja 2018. godine i lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u HTRS96 koordinatnom sustavu.

Za svaku gradnju na pomorskom dobru koncesionar je dužan ishoditi suglasnost Davatelja koncesije, kao i sve dozvole sukladno propisima koji reguliranju prostorno uređenje i gradnju.

Budući koncesionar dužan se pridržavati uvjeta Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu KLASA: 612-08/18-01/2004, URBROJ: 532-04-02-15/14-18-2 od 05. lipnja 2018. godine i odredbi Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije, („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 110/17).

Ukoliko se tijekom izvođenja radova naiđe na arheološke nalaze (pokretnu i nepokretnu arheološku građu), dužnost je investitora iste zaustaviti i obavezno obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel u Splitu, koji je obavezan i vršiti arheološki nadzor.

 

Predviđeno trajanje ugovora o koncesiji: 10 godina.

 

Podugovaranje / potkoncesija:

Za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji koncesionar može, uz izričitu suglasnost Davatelja koncesije, s trećim osobama sklopiti Ugovor o potkoncesiji sukladno odredbi članka 68. i 69. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17, u daljnjem tekstu: Zakon o koncesijama) i članka 26. i 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, u daljnjem tekstu: Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama).

 

 

VIŠE INFORMACIJA NA:   www.dalmacija.hr

 

  Filteri

  Poništi filtere

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


Info centar za poduzetnike


  ana.bulicic@rera.hr

  +385 21 599 981

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!